Közös optimista gél

Kozma Dominik: pozitív koronavírusteszt után antitestek nélkül

Keleti Ujság, Magyarországon: Egy évre 80, ÍSévre 25, negyedévre Fop volt Brassal ucca 5. Telefon: Kéziratokat senkinek sem küld vissza a szerkesztőség. A négyhatalmi mentfifiv Még mindig?

Keleti Ujság, 1933. június (16. évfolyam, 123-146. szám)

Sok- kal bonyolultabb ma a világ megoldásra váró problémák szövedéke, mint volt pár évvel ez­előtt és ha a történelem kényszerű nyomása alatt történik is egy közös elhatározásból fo­gant diplomáciai lépés, mindenki úgy érzi: uagy fontosságot tulajdonítani neki nem sza­bad es ez a diplomáciai lépés csak akkor bir borderével, ha szerves következményképpen tovább iolytatódik valamelyes irányában.

Lé­tezésének jogosultságát tehát nem az adja meg, amit tartalmaz, hanem annak remé­nye, amellyel a jövőre nézve az uj diplomá­ciai megállapodás engedélyez.

Zrínyi Miklós A szintetikus izom és szabályozott hatóanyag-leadás Ha a mindennapi életben használt szerkezeti anyagainkat összehasonlítjuk a kétségkívül sokkal tökéletesebb biológiai anyagokkal, megállapíthatjuk, hogy igen nagy különbség van közöttük. Ipari anyagaink többnyire kemények, merevek és szárazak, a bioIógiai anyagok nagy többsége pedig lágy, rugalmas és nedves. Egy másik lényeges különbség, hogy az élõ anyag a környezetével aktív kapcsolatban van, annak váItozásaira gyorsan reagál.

Tudni vélik azt is, hogy a kisan- tant s Ausztria meg Magyarország között a szá lak gazdasági téren erősödni fognak és legfő­képpen azt tekintik értéknek, hogy tiz évig külpolitikailag nyugodtabb lesz Európában a levegő. De csak ideig-óráig.

  • Keleti Ujság, június ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Baka F.
  • Térd artritisz guggolva
  • Fájó ujjízület

Mert a párt, ahol ki­köthetnek az európai hajótörött népek, még meglehetősen messze van és mert még mindig hiányzik a megbízható iránytű, azt sem lehet megállapítani, hegy milyen messze és hogy a válságnak milyen szélességi és magassági fo­kai között hánykódunk most voltaképpen.

Egy mentő övre bizni az életet, semmiesetre sem olyan biztonságos, mint egy hajóra és még bi­zonytalanabb, közös optimista gél egy lélekvesztőre.

A nyitólapról ajánljuk

A mentő öv csak egy halvány reményt nyújt, hogy többre megyünk vele, mint nélküle, de úgy vau az ember ezzel a mentőövvel, hogy nem a négyhatalmi egyezményt Az egyezménynek, öt nyílt és hatodiknak egy titkos pontja van A francia sajté szerint elhárult minden akadály' Berlin, május A négyhatalmi egyezmény parafálása csak a hét végére várható.

Illetékes helyen hangoztatják, hogy a nyilvánosságra hozott tervezetek, nem hi­telesek és a végleges szövegezés ügyében még mindig közös optimista gél a tárgyalások a kormá­nyok között. A londoni Daily Herald iigy értesült, hogy az egyezményt nem Írják alá addig, amig az évtized óta fennálló francia-olasz ellentétek rendezést nem nyernek. A lap emiatt úgy véli, hogy bizonytalan időre már is elhalasztották az aláírást.

A francia sajtó ezzel szemben azt ban- goztatja, hogy a kisantant nyilatkozatával az akadályok elhárultak és a végleges pra- fálás mi az artrózis kezelési módszerei már csak egy-két nap kérdése.

Hat hetet nagyjából. Addig csak szárazföldi edzése volt? Hát az még annak is kevés volt. A szárazföldi edzéseink nagyon nehezen kivitelezhetők panellakásban.

Egy bizonyos titkos pont London, május Beavatott helyről szerzett értesülések s- i»t a négyhatalmi egyezmény végleges szövegezésűén öt pontból és egy hatodik titkos pontból áll. Az első sza­kaszban a hatalmak kötelezettséget vállalnak egymással szemben abbaln az irányban, hogy a krízist minden rendelkezésükre álló eszköz­zel enyhíteni igyekeznek.

a tünet fáj az összes ízületre ízületi gyulladás és ízületi fájdalmak

A második pont megállapodásokat tartalmaz a népszövetségi alapokmány A harmadik pont a lesze­relés kérdésével foglalkozik. A ne­gyedik szakaszban a hatalmak megegyeznek valutáris nehézségek kiküszöbölése és a vámfa­lak kölcsönös leépítése iránt.

hogyan kezeljük a térdízületet az artrózis esetén

Az ötödik pont megállapítja, hogy az egyezmény időtartama tiz év. A hatodik állítólagos titkos szakasz az európai egyensúly problémáját hivatott közös optimista gél akként, hogy az érdekszférák megosz­lása biztosíthassa a békét Európának.

OPTIMISTA, PESSZIMISTA vagy REALISTA vagy? [SZEMÉLYISÉGTESZT] - [TOP 10] ÉLETHELYZET

A kisantant külügymi­niszterei kicserélték a szorosabb összefogást célzó uj szerződés ratifikációs okmányait. A há­rom miniszter leszögezi, hogy a négyhatalmi terv mostani uj szövegezése megegyezik a francia részről szükségesnek tartott változta­tásokkal. Tudomásul veszik, hogy a hatalmak biztosítékokat szolgáltattak abban az irány­ban, hogy az egyezmény nem szállítja le a népszövetségi ügykört közös optimista gél különösképpen nem óhajt változtatni az alapokmány A három külügyminiszter tudomásul veszi azt is, hogy a francia kormány újabb formális garanciákat nyújt kötelezettségei betartására, amelybein ismételten hangoztatja, hogy a négy­hatalmi egyezményben olyan kötelezettséget nem vállal, amelynek eredménye a kisantant államok valamelyik területének csorbítása le­het.

közös optimista gél az ágyéki artrózis kezelése

A kisantant konferencia számára a határ­revizió nemlétező probléma, mert területi kér­désekben csak a parlametatek dönthetnek. A le­szerelés terén a külügyminiszterek tárgyalást alapnak hajlandók elfogadni a MacDonald- tervet.

Az optimizmus egészségügyi előnyei

A leszerelési értekezlet vakációra megy. Berlin, május Genfben a hatalmak delegátusai Németország kizárásával afelett tanácskoznak, hogy a leszerelési tanácskozá­sokat junius én több hétre felfüggesszék­Az amerikai delegáció hir szerint ellenzi a szünetet.

közös optimista gél nézni a térdízület kezelését

Hivatalos német helyen kijelentették a sajtó munkatársainak, hogy Németország legfeljebb nyolc napi szünetet tartana megen­gedhetőnek. A mentő­övvel való mesterkedés jelen esetben az egyéni ellenállásképességgel áll összefüggésben s a külön népalkatok kérdése, hogy kibirják-e a tenger lecsillapodásáig a további szenvedése­ket, vagy sem.

Ipari anyagaink többnyire kemények. Egy másik lényeges különbség, hogy az élő anyag a környezetével aktív kapcsolatban van, annak változásaira gyorsan reagál. A technikában használt anyagok túlnyomó részét pedig passzív környezeti kapcsolat jellemzi.

Talán néhány európai közös optimista gél testi diszpozíciója olyan, hogy a négyhatalmi egyezmény megállítja ízületi szalagbetegségek szervezetük to­vábbi leromlását, de ha arra gondolunk, hogy néhány európai nép már a végét járja, úgy aggodalommal kell megállapítani, hogy itt legfeljebb a gyors partratétel és a mesterséges légzés segit, de a mentőöv Önnohmagában aligha.

Lásd még